Diamant-groep beeldmerk

Algemene voorwaarden Postactiviteiten

Onder ‘Diamant-groep  Post’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel  Post van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Diamant-groep als bedoeld als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Diamant-groep.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de verkoop van postactiviteiten van het onderdeel Diamant-groep Post (verder ‘Post’ te noemen).

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Met deze voorwaarden en bepalingen zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door Post is bevestigd.

 Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

 1. Alle (mondelinge en schriftelijke) offertes van Post zijn vrijblijvend. Vrijblijvend zijn ook de in onze prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten, mogelijkheden en tarieven. Mochten de in de offerte of prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten worden gewijzigd of bij de uitvoering van een overeenkomst afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Post, ook wanneer reeds een overeenkomst tot stand is gekomen, zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving afwijkende stukken in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs.
 2. Post kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.
 3. De overeenkomst komt tot stand indien Post en de opdrachtgever dat mondeling dan wel schriftelijk overeenkomen.
 4. Indien Post en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voostellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 5. Post voor postbusnummers, antwoordnummers, adressen buiten het bezorggebied van Post worden voor rekening van de opdrachtgever via de TNT post verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbieding Postzendingen 

 1. Opdrachtgever zal de postzendingen binnen de openingstijden van Post op de afgiftelocatie aanbieden aan Post of telefonisch dan wel schriftelijk opdracht geven om postzendingen af te halen op de door opdrachtgever aangegeven locatie.
 2. Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Post geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Post zijn bevestigd.
 3. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de post niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe Post tegen gerechtelijke acties van derden.
 4. Voor zover mogelijk en uitsluitend vóór het moment dat de aangeboden postzendingen door Post worden gesorteerd, kan opdrachtgever de postzending(en) terugvragen. Post kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

 Artikel 4. Bezorging van de postzendingen 

 1. Post zal geen postzending langer in zijn bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is. Bestelling vindt plaats op de eerst volgende besteldag na afgifte/afhaling, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De bezorging van de postzending geschiedt door deponering van de postzending in de brievenbus of brievengleuf behorende bij het op de postzending aangegeven postadres. Mocht de postzending onverhoopt niet in de brievenbus of brievengleuf passen of indien een brievenbus of brievengleuf ontbreekt, zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt. Deze poststukken zullen worden geretourneerd aan de opdrachtgever.
 3. Postzendingen bestemd voor geadresseerden in panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is, zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt en geretourneerd worden.
 4. Post aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bezorging bij huizen met open voordeur, tijdelijke verblijfplaatsen en bij huizen met los lopende hond.
 5. Post voor postbusnummers, antwoordnummers, adressen buiten het bezorggebied van Post worden voor rekening van de opdrachtgever via de TNT post verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

 Artikel 5 Niet afleverbare postzendingen 

Post retourneert zo mogelijk elke postzending die:

 1. door de geadresseerde wordt geweigerd in ontvangst te nemen
 2. voorzien is van een onjuiste, onvolledige of onleesbare adressering
 3. wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door Post gestelde eisen, dan wel
 4. om andere redenen niet op het postadres afgeleverd kan worden.

 Artikel 6. Tarieven en vergoedingen 

 1. Opdrachtgever is voor de bezorging de door Post vastgestelde vergoeding schuldig.
 2. Post stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens op orderbonnen en door telling, meting en weging van de door opdrachtgever aangeboden postzendingen. Indien opdrachtgever geen orderbon heeft aangeleverd bij de postzending, gelden alleen de gegevens die Post heeft verkregen uit zijn telling, meting en weging.
 3. Post is gerechtigd de tarieven voor bezorging aan te passen. Post zal een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekendmaken aan opdrachtgever.
 4. Behoudens voor zover anders overeengekomen of vermeld, zijn de door Post gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

 Artikel 7. Betaling 

 1. Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, betalen aan Post. Korting voor contante betaling wordt niet verleend. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schort de betalingsverplichting niet op, tenzij anders is overeengekomen met Post.
 2. Indien de factuur niet op de vervaldatum is voldaan kan op gerechtelijke wijze tot incasso worden overgegaan. Alle hiermee verbandhoudende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is Post gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Post daartoe aanleiding geeft, is Post gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Post te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.

 Artikel 8. Bescherming van Persoonsgegevens 

 1. Voor zover het adressenbestand van opdrachtgever persoonsgegevens bevat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), geldt opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en Post als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp. Post heeft als bewerker geen zelfstandige zeggenschap voor de verwerking van persoonsgegevens uit het adressenbestand en zal deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp verwerken.
 2. Post zal persoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp verwerken. Post verplicht zich om persoonsgegevens die Post bekend worden bij de uitvoering van de overeenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de bezorging van de postzendingen, niet aan derden bekend te maken, tenzij Post hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
 3. De gegevens uit het adressenbestand zal Post uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst.
 4. Post is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van (niet) gesloten postzendingen, doch uitsluitend om, in geval van onbestelbaarheid, het adres van de opdrachtgever of geadresseerde te kunnen vaststellen.
 5. Post zal te allen tijde het in de Grondwet vastgelegde briefgeheim respecteren en dienovereenkomstig handelen.

 Artikel 9. Risico en aansprakelijkheid 

 1. Post is verantwoordelijk voor de postzending vanaf het moment dat de postzending op de afgiftelocatie is afgeleverd dan wel is afgehaald bij opdrachtgever tot het moment van bezorging van de postzending op het postadres.
 2. Post is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 3. Post is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Post onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, evenals elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen. Post zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand informeren.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van één van de volgende omstandigheden:
  1. de aard of een gebrek van de postzending zelf;
  2. onvoldoende verpakking van de postzending;
  3. onvolledige of gebrekkige adressering van de postzending;
  4. fouten en/of gebreken in het adressenbestand;
  5. het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de postzending(en);
  6. iedere andere oorzaak die aan opdrachtgever kan worden toegerekend.
 5. Vorderingen tegen Post kunnen uitsluitend door opdrachtgever worden ingesteld. Indien een ander dan opdrachtgever schade heeft geleden, dan is opdrachtgever bevoegd, in eigen naam of als vertegenwoordiger van de ander, ten behoeve van die ander de vordering in te stellen.
 6. Een verzoek tot vergoeding van de geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na aanbieding van de postzending voor bezorging, de vertraging of beschadiging van de postzending aan Post gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan Post te verstrekken.
 7. Een verzoek tot vergoeding van schade wegens het verlies van een postzending wordt pas in behandeling genomen wanneer een postzending niet is bezorgd bij geadresseerde en niet binnen 30 dagen na aanbieding is geretourneerd aan opdrachtgever.
 8. De aansprakelijkheid van Post blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot de nabezorging of herbezorging voor die adressen waar omissies kunnen worden aangetoond.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van opdrachtgever 

Opdrachtgever is ten opzichte van Post aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak welke hem toe te rekenen is, door een door opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzending is toegebracht aan (I) personen in dienst van of anderszins werkzaam voor Post of (II) zaken welke door Post of een door Post ingeschakelde derde worden gebruikt voor de bezorging, dan wel (III) andere postzendingen, waarbij de schade in het laatste geval beperkt is tot het bedrag dat Post uitkeert aan de belanghebbenden bij die andere postzendingen.

Artikel 11. Weigering, opschorting en ontbinding 

Post kan de bezorging van de postzendingen weigeren, opschorten of de overeenkomst ontbinden indien blijkt dat:

 1. de postzendingen niet voldoen aan de door Post gestelde eisen aan gewicht, afmeting, inhoud, adressering en verpakking, zoals deze onder meer blijken uit deze Algemene Voorwaarden;
 2. de postzendingen niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd voor bezorging of de postzending niet op het afgesproken tijdstip klaarligt om te worden afgehaald;
 3. bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken dan wel Post aanleiding heeft te vermoeden dat de bezorging gevaar zal kunnen opleveren voor personen of zaken;
 4. opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepaling(en) uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst;
 5. bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet- of regelgeving dan wel sprake is van andere gegronde redenen.

Artikel 12. Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van postzendingen 

 1. Een postzending welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:
  1. mag elke vorm hebben
  2. is niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm
  3. is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde evenals de plaats van bestemming
  4. is voorzien van een retouradres;
  5. is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd; en
  6. is niet zwaarder dan 2,0 kilogram.
 2. Post heeft het recht om aanduidingen op de postzending aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de bezorging.
 3. De inhoud van de postzending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken welke voor bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit Artikel voldoen. Post vervoert geen stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, hoe dan ook genaamd, ontstaan tussen Post en een opdrachtgever, zullen voor zover deze niet in de minne kunnen worden geschikt, in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

 

Contactgegevens

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg