Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we binnen de Diamant-groep met jouw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten je in dit kader hebt. We hebben deze privacyverklaring opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze landelijke wet regelt de privacy rondom persoonlijke gegevens.

Algemeen

UWV en de gemeenten zijn verantwoordelijk van de begeleiding van kandidaten naar werk. Het gaat dan om kandidaten die onder de Participatiewet vallen. UWV en gemeenten schakelen voor de uitvoering van deze wettelijke taak de Diamant-groep in. Dit doen wij bijvoorbeeld door het aanbieden van werkplekken, re-integratie- en participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken.
Door ons werk weten we een heleboel van kandidaten: van een telefoonnummer tot werkervaring, van schuldenproblematiek tot inkomen. Deze informatie kan relevant zijn om een goed traject of effectieve begeleiding te kunnen bieden. Belangrijk is dat al jouw gegevens bij ons in goede handen zijn: dat jouw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met jouw gegevens die jij niet wil. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring gemaakt. Hierin kun je lezen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke

De Diamant-groep is volgens de wet de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat de Diamant-groep beslist welke gegevens van een kandidaat (persoonsgegevens) worden verwerkt, waarom dit gebeurt en hoe dat gebeurt. De Diamant-moet dit zorgvuldig doen, en volgens de regels van de AVG. De Diamant-groep verwerkt gegevens van:

 • Kandidaten die worden aangemeld door gemeenten, UWV of werkgevers, voor werkplekken, reintegratie- & participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken;
 • Kandidaten die zichzelf aanmelden, voor werkplekken, re-integratie- & participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken;
 • (Contactpersonen van) Opdrachtgevers (gemeenten, UWV en werkgevers) voor de uitvoering van de dienstverlening, terugkoppeling van de (tussentijdse) resultaten van die dienstverlening, verantwoording en facturering.

Persoonsgegevens

De Diamant-groep verwerkt ‘persoonsgegevens’. Dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (natuurlijke) persoon. De Diamant-groep gebruikt je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te kunnen opnemen. Bijzondere  persoonsgegevens – zoals het BSN-nummer – worden alleen verwerkt vanuit een wettelijke verplichting. Verder verwerken wij persoonlijke gegevens als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht gericht op de re-integratie naar werk. Bijvoorbeeld: een curriculum vitae, een indicatierapport, informatie over noodzakelijke werkaanpassingen, gegevens vanuit de opdracht of plan van aanpak, gespreksverslagen en rapportages voor de opdrachtgever. De Diamant-groep deelt rapportages over de uitgevoerde dienstverlening en de resultaten met de opdrachtgever en informeert de kandidaten hierover vooraf. De Diamant-groep kan persoonlijke gegevens ook bij de invulling van een vacature – met toestemming van de kandidaat – delen met een werkgever.

Grondslag van de verwerking

De Diamant-groep moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. De Diamant-groep baseert zich voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de grondslag ‘toestemming’.
Diamant-groep | Zevenheuvelenweg 14 | Postbus 5033 | 5004 EA Tilburg T 013 46 41 911 E info@diamant-groep.nl I www.diamant-groep.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Het artikel 32 van de AVG verplicht de Diamant-groep om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De Diamant-groep heeft hiervoor passende maatregelen genomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Diamant-groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).
Bijvoorbeeld:

 • De persoonsgegevens van opdrachtgevers en kandidaten worden tot uiterlijk één jaar na afronding van de dienstverlening bewaard.
 • Bij het aangaan van een dienstverband bewaart de Diamant-groep onderstaande gegevens volgens de wettelijke bewaartermijnen:
  • Gegevens voor de loonbelasting, zoals loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning en arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na het eind van het kalenderjaar waarop het dienstverband is beëindigd;
  • Gegevens voor de salarisadministratie en fiscale documenten, zoals salarisadministratie en pensioenverplichtingen, tot zeven jaar na einde dienstverband;
  • Personeelsdossier tot twee jaar na einde van het dienstverband.

Privacyrechten

Je kunt de Diamant-groep vragen om inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek, ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daarin fouten staan, dan kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt deze toestemming ook intrekken. Daarnaast kun je Diamant-groep verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens (uitsluitend digitale informatie)) en/of kun je bezwaar aantekenen tegen de onterechte verwerking van je persoonsgegevens.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Diamant-groep, t.a.v. functionaris gegevensbescherming Postbus 5033, 5004 EA Tilburg, e-mail: fg@diamant-groep.nl.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Diamant-groep, laat dit dan vooral aan je contactpersoon weten. Mocht je we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je vragen over de privacyverklaring, dan kun je altijd contact met je contactpersoon opnemen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in april 2020. De Diamant-groep kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.diamant-groep.nl en op intranet gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Klik op onderstaande link om de privacyverklaring te downloaden.

Privacyverklaring Diamant-groep

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep