Diamant-groep beeldmerk

Privacyverklaring

Wat is een privacyverklaring?

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. Zo vertellen wij welke gegevens van jou kunnen gebruiken en waarom wij deze gegevens nodig hebben. Daarnaast lees je hier ook welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring lees je ook hoe wij jouw recht op privacy waarborgen.

Wat is het doel van een privacyverklaring?

Het doel van deze privacyverklaring is om transparantie te bieden aan individuen over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt en gedeeld door de Diamant-groep.

De belangrijkste doelstellingen van deze privacyverklaring zijn:

 1. Informatievoorziening: Het verstrekken van duidelijke en begrijpelijke informatie aan betrokkenen over welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld, hoe ze worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld.
 2. Transparantie: Het bevorderen van openheid en transparantie over hoe een organisatie omgaat met persoonlijke gegevens, zodat betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten en welke privacy rechten ze hebben.
 3. Rechten van betrokkenen: Het informeren van betrokkenen over hun privacy rechten, zoals het recht op toegang tot hun gegevens, het recht om gegevens te corrigeren of te verwijderen, en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.
 4. Compliance: Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie of vergelijkbare privacywetten wereldwijd.

Welke informatie kan ik vinden in een privacyverklaring?

Wat kan je allemaal in de privacyverklaring van de Diamant-groep lezen:

 • Welke gegevens door Diamant-groep worden opgeslagen.
 • Wat de Diamant-groep met jouw gegevens doet en waarvoor ze nodig zijn.
 • Welke privacy rechten en keuzemogelijkheden je daarbij hebt.
 • Welke technische en organisatorische maatregelen de Diamant-groep neemt om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Wie/wat is de Diamant-groep?

De Diamant-groep is een ontwikkel- en werkbedrijf en draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgen zij de kans om mee te doen in de maatschappij. De Diamant-groep voert de Participatiewet en WSW uit voor de gemeentes Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Dongen en Hilvarenbeek. Binnen de organisatie zijn er verschillende onderdelen. KikMaat richt zich op de ontwikkeling, plaatsing en begeleiding van kandidaten. Daarnaast zijn er de werkbedrijven Groen Xtra, Post & Vervoer, La Poubelle, Dierenopvang Midden-Brabant, kinderboerderijen, fietsenstallingen, Kwekerij & Stekbedrijf en Productie. Kandidaten van KikMaat kunnen bij één van deze werkbedrijven aan de slag. Maar ze kunnen ook worden gedetacheerd bij de vele werkgevers waar we mee samen werken.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Mensen hebben meer privacy rechten, organisaties hebben meer verantwoordelijkheden en de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft meer bevoegdheden.

Welke definities gebruiken we in deze privacyverklaring?

Termen Definities
‘Wij’, ‘ons’ Heeft betrekking op Diamant-groep: Zevenheuvelenweg 14-16, 5048 AN Tilburg, Nederland.
‘Je’, ‘jouw’ Heeft betrekking op iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de Diamant-groep.
Autoriteit Persoonsgegevens Dit is een onafhankelijke overheidsinstantie die toekijkt of de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wel wordt gevolgd. Zij kunnen eventueel boetes opleggen als de wetgeving niet wordt gevolgd.
Functionaris Gegevensbescherming De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden en bewustwording creëren. Deze taak wordt in alle onafhankelijkheid uitgevoerd.
Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens Heeft betrekking op alle informatie die je als persoon kan identificeren (direct of indirect) bv. Naam, adres, woonplaats.
Bijzondere persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die je als persoon niet zomaar met iedereen wilt delen. Hieronder verstaan we onder andere gegevens politieke opvattingen, seksuele geaardheid of je lidmaatschap van een vakbond blijkt. Iets wat je niet zomaar wilt delen dus!
Betrokkene (betrokken persoon) Alle natuurlijke personen van wie Diamant-groep de gegevens verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke Bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke doeleinden dit gebeurt. In de meeste gevallen is de Diamant-groep verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens van haar medewerkers.
Verwerkers Zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar softwareleveranciers waar de Diamant-groep beroep op doet om haar IT-middelen aan te leveren.
Verwerken Omvat elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
Geautomatiseerde besluitvorming Hiervan is sprake wanneer er een beslissing wordt genomen zonder menselijke tussenkomst. Denk maar robots, automatische beslissingen die worden genomen door computers,…

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die binnen de Diamant-groep worden verwerkt zijn onder andere van:

 • Medewerkers (regulier en niet-regulier)
 • Klanten die betrokken zijn bij het inkoopproces
 • Gegevens van personen afkomstig van gemeenten uit de Gemeenschappelijke Regeling

Binnen de bedrijfsonderdelen worden mogelijk meer gegevens verwerkt, deze kan je terug vinden op de website van de betreffende bedrijfsonderdelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd.

Wij verwerken persoonsgegevens over je om onze doelen te behalen. Hieronder een aantal van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In het kader van het uitvoeren van de participatiewet en WSW is het tevens mogelijk dat wij gegevens over uw gezondheid verwerken.

Waarom is dat nodig?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken als daar een specifiek doel voor is. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het bijhouden van de personeelsadministratie
 • Het voldoen aan onze verplichtingen onder de Participatiewet.
 • Om klantenbehoeften te kunnen begrijpen en gepersonaliseerde diensten te kunnen leveren.
 • Om de wet- en regelgeving te kunnen naleven en uitvoeren.

Wij mogen jouw gegevens niet verwerken zonder dat wij vooraf het doel hebben vastgesteld.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

De Diamant-groep deelt jouw persoonsgegevens enkel met externe partijen als dit noodzakelijk is om onze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente uit de Gemeenschappelijke Regeling zijn. De Diamant-groep voert namelijk trajecten uit in opdracht van de Gemeenten. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diamant-groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  1. Je hebt toestemming gekregen van de persoon om wie het gaat.
   • Je hebt toestemming gegeven om te verschijnen in de Diamant-krant met een artikel.
  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
   • Bijvoorbeeld om je salaris te kunnen uit betalen.
  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat je dit wettelijk verplicht bent.
   • Het uitvoeren van een belastingaangifte.
  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om je vitale belangen te beschermen.
   • Bijvoorbeeld een zeer dringende medische noodzaak.
  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
   • Het voldoen aan verplichtingen onder de wetten zoals de participatiewet en WSW.
  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om de gerechtvaardigde belangen van de Diamant-groep te behartigen.Een kerstpakket dat wordt opgestuurd door de werkgever.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

  De Diamant-groep bewaart personeelsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is. De Diamant-groep voert als verwerkingsverantwoordelijke daarvoor een bewaartermijnenbeleid waarin zoveel mogelijk de wettelijke richtlijnen worden gehanteerd. Het bewaartermijnenbeleid wordt meegenomen bij het opstellen van richtlijnen en procesbeschrijvingen. Hierbij wordt de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen vastgesteld 26 februari 2020 als uitgangspunt gehanteerd.

  Na het verstrijken van de bewaartermijn zal de Diamant-groep ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden vernietigd. Voorafgaand aan elke gegevensverwerking worden de bewaartermijnen en criteria voor verwijdering vastgesteld.

  Hoe heeft de Diamant-groep alles beveiligd?

  Diamant-groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen.

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@diamant-groep.nl of via post naar ons postadres: Postbus 5033, 5004 EA Tilburg.

  Welke rechten heb je?

  Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten.

  • Recht op inzage
   • Als je wilt weten welke gegevens we van je verzamelen.
  • Recht op rectificatie
   • We passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen.
  • Recht om vergeten te worden
   • In sommige gevallen kun je ons vragen om je gegevens te verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking
   • In sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
   • Als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van jouw gegevens geven.
  • Recht op bezwaar
  • In sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

    

  Hoe kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@diamant-groep.nl.

   De Diamant-groep mag geen geld vragen als je jouw gegevens wilt inzien. Ze kunnen wel grenzen stellen bij het uitoefenen van deze rechten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het verlenen van inzage ervoor zorgt dat de rechten en vrijheden van anderen worden beperkt.

   Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@diamant-groep.nl

   Komen we er samen toch niet uit? Dan heb je het recht om op grond van de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Maakt de Diamant-groep gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

   Diamant-groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diamant-groep) tussen zit.

   Met wie moet je bij vragen contact opnemen?

   Heb je vragen over de manier waarop de Diamant-groep je gegevens bewerkt of bewaart, of over de rechten die je hierop hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

   Bij de Diamant-groep

   Wil je een van de bovenstaande rechten uitoefenen zoals omschreven in deze privacyverklaring? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar volgend postadres: 

   Zevenheuvelenweg 14

   5048 AN Tilburg

   Postbus 5033

   5004 EA Tilburg

   Het kan ook via e-mail naar volgend adres: privacy@diamant-groep.nl

   Een klacht indienen kan bij de Functionaris Gegevensbescherming via volgend mailadres:  fg@diamant-groep.nl

   Bij de Autoriteit Persoonsgegevens

   Je zou ook contact kunnen opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier dat gepubliceerd is op de website van de AP om een klacht in te dienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

    

   Cookiebepaling

   We zijn als de Diamant-groep wettelijk verplicht de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Diamant-groep maakt gebruik van cookies.

   Wat zijn cookies?

   Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

   Welke cookies gebruikt de Diamant-groep?

   Functionele cookies

   Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

   Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies

   Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken bij de KikMaat gebruik van Google Analytics. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

   Cookies weigeren

   De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons belangrijk om de inhoud van de website goed op onze bezoekers af te stemmen. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat via www.diamant-groep.nl geen cookies worden geplaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt. U kunt dit het beste opzoeken via de helpfunctie van uw browser.

   Contactgegevens

   Diamant-groep
   Zevenheuvelenweg 14
   5048 AN Tilburg

   Postbus 5033
   5004 EA Tilburg